Search Result of "prioritization"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Methods for prioritization:Toward quantitative approach to prioritize zoonoses in south east asia

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirichai Wongnarkpet, Assistant Professor, ImgFrancois Roger, ImgMarion Bordier,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Methods for Prioritization of Diseases: Case Study in South East Asia

ผู้เขียน:ImgMARION BORDIER BOUCHOT

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgRoger Frutos, ImgMoulia Catherine, ImgFrancois Louis Roger

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Frontiers in Zoology

หัวเรื่อง:Unanticipated population structure of European grayling in its northern distribution: implications for conservation prioritization

Img

ที่มา:The 16th Federation of Asian Veterinary Associations Congress

หัวเรื่อง:Methods for prioritization:Toward quantitative approach to prioritize zoonoses in south east asia

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดลำดับความสำคัญของงานซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

ผู้เขียน:Imgอดิเรก บุญฤทธิ์

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบจัดลำดับความสำคัญของสายทางในงานบำรุงรักษาทางหลวงชนบท

ผู้เขียน:Imgปิยนิตย์ มะลิทอง

ประธานกรรมการ:ImgSutharin Sthapitanonda

กรรมการร่วม:ImgYaianong Thimsuwan, Imgดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diagnosis on Thai Agrarian Systems for Research Prioritization to Improve the Sustainability and Competitiveness of Cotton Production)

ผู้เขียน:ImgJean-Christophe Castella, ImgGuy Trebuil, ImgYves Crozat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Since 1980, cotton production in Thailand has been decreasing steadily while the demand for cotton lint from the national textile industry jumped dramatically. Attempts made to raise again cultivated areas and yields were not able to alter significantly this declining trend. To understand the factors and conditions determining such an unfavorable evolution, diagnostic studies on cotton production systems were carried out by the Development-Oriented Research on Agrarian Systems (DORAS) project at the complementary field, farm and regional scales. Interdisciplinary teams implemented regional historical analyses and zonations, farming systems characterization and classification, as well as cropping systems surveys and experiments at two contrasted sites: the Maenam Kwae Noi valley in Kanchanaburi province and Chaibadan district of Lop Buri province. While insect pests were found to be the most important cause of cotton production declining sustainability and competitiveness at both sites, the findings suggest that the suitable ways to improve the current situation will differ at these two locations. While in the old cotton producing belt of Chaibadan, significant progress can still be achieved through technical improvements in pest, crop and labor management, in Kanchanaburi border area the social status of the migrating Mon cotton growers, very dependent on entrepreneurial village middlemen, makes organizational and social innovations a prerequisite to significant technical advances. An integrated set of agronomic research priorities dealing with cotton plant improvement for pest tolerance and high cottonseed and lint quality, integrated pest management and other decision support tools for better crop monitoring and management came out of these diagnostic analyses and were subsequently used to structure the following phase of DORAS project activities.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 5, Jan 97 - Dec 97, Page 1 - 15 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Developing Systematic Framework for Rural Road Prioritization in Nepal

ผู้เขียน:ImgBhimarjun PANDEY

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Infect Ecol Epidemiol

หัวเรื่อง:Rodent-borne diseases in Thailand: targeting rodent carriers and risky habitats

Img
Img
Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Technology Innovation & Industrial Management (TIIM) 2013

หัวเรื่อง:การเลือกโครงการในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ข้อมูลโหลดรายวันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสายป้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการใช้ประโยชน์สูงสุดของการส่องกล้องความร้อนสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ผู้เขียน:Imgวิทยา สายน้ำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Transport Planning

Resume

Img

Researcher

นาง ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume

12