Search Result of "mechanical properties"

About 594 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดุริยะ สถาพร, Imgนายธิติ วิสารัตน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของsepiolite และ silica ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรเชิงความร้อนของ NR/EPDM (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNattawat Winya

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ด้วยการเติมกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วและผ่านกระบวนการทางความร้อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพยูร เสนทองแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ภายใต้รหัสโครงการ 54/18/MATE

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใส่แร่ธาตุกลับเข้าไปในกระดูกที่ถูกสลายแร่ธาตุ: การสังเคราะห์และสมบัติเชิงกล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางการภาพและสมบัติเชิงกล ของ ฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกช้าง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
12345678910...