Search Result of "antioxidant activity"

About 360 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชาติ นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด (ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่11)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระจากพืชวงศ์ Magnoliaceae (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนจุดประกายนักวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...