Search Result of "adsorption"

About 777 results
Img

ที่มา:Textitle Dycing Mill Wastewater Treatment by Coagulation and Cabon Adsorption Process

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอด้วยวิธีตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการดูดซับด้วยคาร์บอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, Imgดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, อาจารย์, Imgผศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของค่าแฟรกทัลของพื้นผิวซิลิกาและการปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาด้วยโพลีเอทิลีนไอมีนต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...