Search Result of "adsorption"

About 832 results
Img

ที่มา:Textitle Dycing Mill Wastewater Treatment by Coagulation and Cabon Adsorption Process

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอด้วยวิธีตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการดูดซับด้วยคาร์บอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การดูดซับของ INAX-1 และ INAX-2 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอุษณีย์ ถินถาวร

แหล่งทุน:ทุนวิจัยและนวัตกรรม บริษัท SCG Cement (SRI)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, Imgดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, อาจารย์, Imgผศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...