Search Result of "Value Creation"

About 84 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกิต สุขใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs บนแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ภาคกลาง) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูริวัจน์ เดชอุ่ม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Img
Img
Img
Img
12345