Search Result of "Sputtering"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคสปัตเตอร์ริงสำหรับเคลือบฟิล์มออกไซด์ด้วยวิธีโค-สปัตเตอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคุณ วัฒนา สมานจิตร

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิชัย สิริแสงสว่าง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ScRF คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิชัย สิริแสงสว่าง

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

งานวิจัย

การศึกษา GMR ของฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงแบบการสปัตเตอร์สำหรับการใช้งานเป็นเซนเซอร์แม่เหล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุชาติ สุวรรณทัศน์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงโครงสร้างและแสงของฟิล์ม ZnO:Al บนฐานรองยืดหยุ่น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการหรือผลงานวิชาการ (APSP)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img