Search Result of "Satisfaction"

About 1004 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายทีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกด้านบวก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:Appalachian State University ,North Carolina, USA.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสำรวจความพึงพอใจองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ 2552 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น

12345678910...