Search Result of "Promotion"

About 693 results
Img
Img
Img

ที่มา:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

หัวเรื่อง:แผงกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

Img

ที่มา:Japanese Society for The Promotion of Science

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไฟใต้น้ำหลายสีในลอบดักปลาชนิดพับได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยชาญ มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japanese Society for The Promotion of Science

หัวเรื่อง:Rinetic Behaviors of Greenhouse Gases is the Terrestrial Ecosystems of Asian Zone.

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japanese Society for The Promotion of Science

หัวเรื่อง:การศึกษา : ระบบวนเกษตรสำหรับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Korean Studies Promotion Service

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติการศึกษาประเทศเกาหลี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

หัวเรื่อง:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

Img

ที่มา:Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS)

หัวเรื่อง:การวิจัย sucrose world ในประเทศแถบโซนร้อน โดยเฉพาะในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, อาจารย์

Img

ที่มา:THAILAND JOURNAL OF HEALTH PROMOTION AND ENVIRONMENTAL HEALTH

หัวเรื่อง:การบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:The 21st IUHPE World ference on Health Promotion

หัวเรื่อง:comparative study on physical activity in aging population among Thai and Portugal context

Img

ที่มา:Japanese Government and Japan Society for the Promotion of Science

หัวเรื่อง:The Difference in Time-use on Paid and Unpaid Work Between Male and Female in Bangkok, Thailand

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ แปซิฟิคฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หัวเรื่อง:Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseases-causing viruses

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...