Search Result of "PCR"

About 699 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ของ Bacillus subtilis และสายพันธุ์ใกล้ชิดโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีทางPCR (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอวิรุทธิ์ รัตนชู, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนสมทบของภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Development of PCR Technique for Indentification of Citrus Canker. (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:USDARS,USA

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสภาวะเครียดต่อประสิทธิภาพของวิธี RAPD-PCR ในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...