Search Result of "Nanofluids"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการถ่ายโอนความร้อนจากแผ่นครีบระบายความร้อนโดยการพุ่งชนของของไหลนาโน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมกฤษณ์ ชัยโย, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ของไหลนาโน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมลิน ต้องกระโทก, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProfessor Sadik Kaka?

แหล่งทุน:สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยของไหลนาโน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมลิน ต้องกระโทก, อาจารย์, ImgProf.Sadik Kakac

แหล่งทุน:TOBB University of Economics and Technology and Tubitak, Turkey

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)