Search Result of "MIS"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img