Search Result of "Heavy Metal"

About 311 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายและการบำบัดโลหะหนักทางชีวภาพของแอคติโนมัยสีทจากเหมืองสังกะสี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เทนคาต้า จำกัด

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, Imgดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, อาจารย์, Imgผศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแบคทีเรียทนโลหะหนัก ในบริเวณเหมืองสังกะสี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAlexander Loy

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารโลละหนักและอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตราย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในเครื่องเทศและโลหะหนักในสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลนาถ ทองขาว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนิฐพร วังใน, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
12345678910...