Search Result of "Heavy Metal"

About 326 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก (2009)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวดี อนุวัฒนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgดร.เรวดี อนุวัฒนา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เทนคาต้า จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในเครื่องเทศและโลหะหนักในสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลนาถ ทองขาว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนิฐพร วังใน, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
12345678910...