Search Result of "Heavy Metal"

About 303 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแบคทีเรียทนโลหะหนัก ในบริเวณเหมืองสังกะสี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAlexander Loy

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายและการบำบัดโลหะหนักทางชีวภาพของแอคติโนมัยสีทจากเหมืองสังกะสี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก (2009)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวดี อนุวัฒนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgดร.เรวดี อนุวัฒนา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เทนคาต้า จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, Imgดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, อาจารย์, Imgผศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
12345678910...