Search Result of "Glass"

About 54 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโฟมกลาสจากเศษแก้ว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgPitcharat Ineure, Imgนางสาว เมธาวี วรรณภพ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การไหลซึมของพันธะอย่างหลวมในแบบจำลองไอซิงสปินกลาส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์แก้วโซดาไลม์ที่เติมไอออน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุภัตรา ทิพพิลา, ImgProf. Dr. Kimihiro YAMASHITA (สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 %), Imgดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, Imgน.ส. กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, Imgน.ส. คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, Imgน.ส. ธีราภา สุพรรณโรจน์, Imgน.ส. ปาลิดา ทักษนนท์, Imgน.ส. พรพิมล ขันธจินดา, Imgนายธเนศ ณ วิเชียร, Imgรศ.ดร.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์ ( สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 % )

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การไหลซึมของพัทธะแข็งเกร็งในแบบจำลองไอซิงส์ปินกลาสสองมิติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดึงเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยทางสรีรวิทยา (2014)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, อาจารย์, Imgอ. ดร. ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123