Search Result of "Genetic diversity"

About 754 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย (2012)

หัวหน้าโครงการ:นรินทร์ ปริยวิชญภัคดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนรินทร์ ปริยวิชญภัคดี, Imgพิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, Imgวัชราภรณ์ รวมธรรม, Imgสุภาวดี มานะไตรนนท์

แหล่งทุน:คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกรภาคกลางของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการเชื้อพันธุกรรมวงศ์แตง: การศึกษาความสัมพันธ์ของแตงกวาโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ จาณุลักษณ์ ขนบดี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกขี้หนูผลตั้งและการพัฒนาลูกผสมชั่วที่หนึ่ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:นงลักษณ์ ไมล์หรือ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, ImgDarush Struss, Imgนงลักษณ์ ไมล์หรือ

แหล่งทุน:Hortigenetics Research (S.E. Asia)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...