Search Result of "EDXRF"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

สีของโทพาซจากการอาบรังสีอิเล็กตรอน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)