Search Result of "Biopolymer"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดโพลีแซคคาร์ไรด์แบคทีเรียสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์และการนำไปประยุกต์ใช้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, อาจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มก

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img