Search Result of "Antioxidant"

About 1029 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากสภาวะเบาหวาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย Amway for Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยยามบรมราชกุมารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดารัตน์ พีรภาคย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติคงรูป (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดแทนนินจากพืชโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระจากพืชวงศ์ Magnoliaceae (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนจุดประกายนักวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

Img
Img
Img
12345678910...