Search Result of "Animals"

About 245 results
Img

งานวิจัย

การศึกษา severe fever ใน thrombocytopenia syndrome virus ในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Prof. Ken Maeda

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, ImgProf. Ken Maeda

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...