Search Result of "Amusium pleuronectes"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img