Search Result of "โรงแรม"

About 313 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะซายส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:Genetic structure in elite Thai oil palm parents using SSR markers

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของแผ่นเมมเบรนผสมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิห้อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549

หัวเรื่อง:การตรึงโปรติเอสบนไคโตซานด้วยวิธีการห่อหุ้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำซอสปรุงรส

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549

หัวเรื่อง:การเติมหมู่ซํลโฟเนตของพอลิอรีลีนอีเธอร์ซัลโฟน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549

หัวเรื่อง:การปรับปรุงความเป็นไฮโดรฟิลิกของพอลิอะริลีนอีเทอร์ซัลโฟน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:บทบาทซิลิกอนและแคลเซียมต่อการผลิตสตรอเบอรี่

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ด้วยวิธี Froced-air-cooling

Img

ที่มา:การสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ข้าวโพดอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง (องค์ความรู้จากงานวิจัย) สภาวิจัยแห่งชาติ (การประชุมวิชาการระดับชาติ : วันที่ 21 มิถุนายน 2550,โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

หัวเรื่อง:Sufficiency Economy and Thailand National Development : From Philosophy to application

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น

หัวเรื่อง:การคัดแยกความอ่อน-แก่ของส้มโอพันธุ์ขาวทองดีด้วยคุณสมบัติการกระแทกเชิงกล

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3, 20-21 พ.ค. 2553, โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม.

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยาของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม.

หัวเรื่อง:การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์

12345678910...