Search Result of "โรงแรม"

About 322 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น หน้า 180-186.

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการปรับใช้ในแปลงเพื่อควบคุมโรคใบขีดของข้าวโพดหวาน.

Img

ที่มา:การสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ข้าวโพดอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549

หัวเรื่อง:การเติมหมู่ซํลโฟเนตของพอลิอรีลีนอีเธอร์ซัลโฟน

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น

หัวเรื่อง:การคัดแยกความอ่อน-แก่ของส้มโอพันธุ์ขาวทองดีด้วยคุณสมบัติการกระแทกเชิงกล

Img

ที่มา:การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

หัวเรื่อง:โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณและออกแบบระบบถุงกรอง ระบบดูดซับ และอุปกรณ์ช่วยระบายมลพิษอากาศจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3, 20-21 พ.ค. 2553, โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

Img

ที่มา:Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะซายส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:Genetic structure in elite Thai oil palm parents using SSR markers

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องมงกุฎเพชร 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาไบโอดีเซลสบู่ดำจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม.

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยาของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม.

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยาของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม.

หัวเรื่อง:การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์

12345678910...