Search Result of "โปรตีน"

About 1468 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลเสทระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์เพื่อป้อนให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

แหล่งทุน:กิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการแยกและใช้ประโยชน์โปรตีนไหมจากน้ำกาวจากกระบวนการสาวไหม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มฺลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์ของ TxML ร่วมกับมันเส้นเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับโคนมต่อผลิตและคุณภาพน้ำนม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

12345678910...