Search Result of "โปรตีน"

About 1679 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนรสผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท เอพีที โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์ของ TxML ร่วมกับมันเส้นเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับโคนมต่อผลิตและคุณภาพน้ำนม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...