Search Result of "เอทานอล"

About 163 results
Img

งานวิจัย

โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจำนงค์ ชัญถาวร

แหล่งทุน:บริษัท ไทยออยล์เอทานอลจำกัด

Img
Img
Img
Img

ที่มา:Microscopy Society of Thailand

หัวเรื่อง:Dactylospora haliotrepha ได้รับรางวัล

Img

ที่มา:Microscopy Society of Thailand

หัวเรื่อง:Marine Fungi from Bangsan Beach, Chonburi Province

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:2550 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทบ

Img

ที่มา:Energy Sources

หัวเรื่อง:Production of Ethanol from Pulp Obtained by Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk

Img

Researcher

ดร. สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Microbial Biotechnology, Microbial Strain Manipulation, Analytical Microbiology

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เอทานอลพลังงานทดแทนจากมันสำปะหลัง (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdpong Kheerajit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน

Img

Researcher

ดร. ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

Resume

Img

ที่มา:วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมระหว่างเซลล์ตรึงรูปและเซลล์อิสระของเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843 เพื่อการผลิตเอทานอล

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการไฮโดรไลซีสและการหมักเอทานอลจากของเสียทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสแบบขั้นตอนเดียว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตอ้อยพันธุ์พลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แผนงานวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสำหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ: กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้โครงการวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดเอทานอล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

123456789