Search Result of "เอทานอล"

About 130 results
Img

งานวิจัย

โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจำนงค์ ชัญถาวร

แหล่งทุน:บริษัท ไทยออยล์เอทานอลจำกัด

Img
Img

ที่มา:Microscopy Society of Thailand

หัวเรื่อง:Dactylospora haliotrepha ได้รับรางวัล

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน

Img

Researcher

ดร. สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Microbial Biotechnology, Microbial Strain Manipulation, Analytical Microbiology

Resume

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:Microscopy Society of Thailand

หัวเรื่อง:Marine Fungi from Bangsan Beach, Chonburi Province

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ

Img

ที่มา:Energy Sources

หัวเรื่อง:Production of Ethanol from Pulp Obtained by Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:2550 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทบ

Img

Researcher

ดร. ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

Resume

Img

ที่มา:Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal

หัวเรื่อง:การผลิตเอทานอลจากใบตองในถังหมักแบบแพคเบดด้วยเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ที่ถูกตรึงรูปบนซังข้าวโพด

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากผลผลิตพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการใช้เอทานอลผสมน้ำในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟต่อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอบ นิลผาย, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การย่อยลิกโนเซลลูโลสจากยอดอ้อยให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์เพื่อการผลิตเอทานอล

ผู้เขียน:Imgสุพิศสา ทองเขียว

ประธานกรรมการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์

Img

ที่มา:Veridian E-Journal SU

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทผักตบชวาโดยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงเพื่อผลิตเอทานอล

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทมิตรผล จำกัด

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องผลิต PMR และการใช้ประโยชน์จากวีนัสเพื่อทำเป็นอาหารโคเนื้อและโคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการบำบัดขั้นต้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 47 วันที่ 17-20 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เอทานอลมีความพร้อมในการเป็นพลังงานทางเลือกหรือไม่ กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น

1234567