Search Result of "เศรษฐกิจพอเพียง"

About 664 results
Img
Img
Img

ที่มา:เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง: องค์ความรู้จากงานวิจัย

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Img

ที่มา:ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง:การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ชนิดผง ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลพริก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ชนิดผงในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การโคลนและวิเคราะห์โครงสร้างของยีน CHS-like ในขมิ้นชัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะซิโตแลคเตทซินเธทในเซลล์ของสายพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อประชุมวิชาการ) เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง (องค์ความรู้จากงานวิจัย) สภาวิจัยแห่งชาติ (การประชุมวิชาการระดับชาติ : วันที่ 21 มิถุนายน 2550,โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ )

หัวเรื่อง:Sufficiency Economy and Thailand National Development : From Philosophy to application

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การศึกษาวงจรชีวิต ตารางชีวิต และผลของรังสีแกมมาต่อดักแด้แมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta (Bezzi)(Diptera:Tephritidae)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การทำให้เกิดโรค และความรุนแรงของเชื้อรา Phytophthora capsici ที่แยกมาจากพริก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารแคลเซียมฟอสโฟเนต (Calcium phosphonate)ในการควบคุมเชื้อรา Phytophthora parasitica

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดคอรีนีสปอราของผักกาดหอมที่ปลูกในวัสดุไร้ดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยไคตินในการชักนำการสร้างเอนไซม์ไคติเนสในต้นข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:Isolation, structure elucidation and biological activities of some secondary metabolites from Duabanga grandiflora (Lythraceae).

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไพลในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

12345678910...