Search Result of "อุตสาหกรรม"

About 6344 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, Imgนส.เกวลิน มะลิ, Imgนส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์, Imgนายแหลมไทย พู่วณิชย์, Imgนายเอกรัฐ สิริไสยาสน์, Imgอ.พงษ์เทพ มังคะลี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลเสทระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์เพื่อป้อนให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

แหล่งทุน:กิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวาเดช โหราเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
12345678910...