Search Result of "สหกรณ์โคนม"

About 49 results
Img

ที่มา:ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้ จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด

หัวเรื่อง:โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:สหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการอาหารหยาบของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:สมรรถภาพการสืบพันธุ์โคสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดแตกต่างกันของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาณจนบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgต่อวงศ์ อยู่ยอด

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีต่อสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ผู้เขียน:ImgSarinprapar PRASERT

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:ImgCherdsak CHULLAPOTHI

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ

Resume

Img

Researcher

นาย นราเขต ยิ้มสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, ธุรกิจเกษตร, marketing, Agribusiness

Resume

Img

ที่มา:วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวเรื่อง:การใช้จำนวนเซลล์โซมาติกในการประเมินปัจจัยด้านการรีดนมและการจัดการฟาร์มในฟาร์มโคนมของสหกรณ์โคนมท่าม่วง

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ธุรกิจผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมตรัง จำกัด จังหวัดตรัง ปี 2539

ผู้เขียน:Imgพรชัย จิรโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างราคารับซื้อ ไขมันนม ระดับการปนเปื้อน แบคทีเรีย และจำนวนโซมาติดเซลล์ในน้ำนมดิบที่ผลิตโดยสมาชิกของสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ในการตั้งโรงงานนมผงของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด

ผู้เขียน:Imgสาวิตรี คชสารมณี

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของฟาร์มโคนม: กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgศิริวรรณ วารีผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดตั้งโรงงานผลิตนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ของสหกรณ์โคนม ชัยบาดาล จำกัด จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgญาดา จู่ผ่อง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สยุมพร โยธาสมุทร, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ขนาดธุรกิจที่เหมาะสมของสหกรณ์โคนม ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบัญชา มณีคำ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สยุมพร โยธาสมุทร, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศิวะศิษย์ ช่ำชอง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123