Search Result of "สมุนไพร"

About 1214 results
Img

ที่มา:งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของกากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพร สำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน

Img

ที่มา:งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:อนุภาคนาโนและแคปซูลนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสกัดพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ "โครงการพัฒนาสมุนไพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย มก."

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันระเหยจากพืชต่อเชื้อมาราสซีเซียพาชิเดอมาไตรตีสในสุนัข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, Imgนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาสมุนไพรรักษาผิวหนัง

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อเชื้อยีสต์มาราสซีเซียในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม

หัวเรื่อง:การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ไทย : ถั่วชนิดต่าง ๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:การเก็บเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าก่อนปลูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img

ที่มา:ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7. หน้า 290. สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์. ภาคบรรยาย. ระหว่างวันที่ 26 30 พฤษภาคม 2551. ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน. จังหวัดพิษณุโลก. 391 หน้า.

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด.

Img

งานวิจัย

การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรเพื่อการส่งออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส ศรีศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน, Imgผศ.สุมิตรา ศรีวิบูรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

ฐานข้อมูลโครงสร้างสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล เคมี สมุนไพร และตำรับยาไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็ก (นีโอโซน) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรแทนนินสูง (ใบชา) ต่อการเจริญเติบโตความสมบูรณ์พันธุ์และสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

น้ำสมุนไพรอัดลมแคลอรี่ต่ำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายดำรง ประทีป ณ ถลาง

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12345678910...