Search Result of "สบู่ดำ"

About 776 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:Transesterification of crude Jatropha oil using calcium oxide as heterogeneous catalyst

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ไตรกลีเซอไรด์และสมบัติไบโอดีเซลบางประการจากน้ำมันเมล็ดสบู่ ดำดิบ

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ

หัวเรื่อง:การพัฒนาฐานข้อมูลสบู่ดำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววันเพ็ญ ศรัจันทร์กุล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:Study of the Relationship between Factors that Effect the Conversion of Physic Nut Oil to Bio-diesel Fuel

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการปลูกด้วยเมล็ดและท่อนพันธุ์ต่อการเติบโตและพัฒนาการของสบู่ดำสายพันธุ์คัดเลือก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ผลของรังสีแกมมาต่อกิจกรรมของสารยับยั้งทริปซินในเมล็ดสบู่ดำ

Img

ที่มา:การประชุมสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการปลูกด้วยเมล็ดและท่อนพันธุ์ต่อการเติบโตและพัฒนาการของสบู่ดำสายพันธุ์คัดเลือก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของสบู่ดำในฤดูฝนและฤดูหนาว

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสบู่ดำในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

Img

ที่มา:โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง"การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1"

หัวเรื่อง:การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบุ่ดำและเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การทดลองใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli BL21DE3 เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์สำหรับเตรียมการผลิตกรดอะมิโนชนิดแอล-ฟีนิลอะลานีน

Img

ที่มา:ดการประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:เครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST-SSR ที่สามารถจำแนกสบู่ดำที่มีปริมาณฟอร์โบลเอสเทอร์สูงและต่ำ

Img

ที่มา:โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ 29-30 พฤษภาคม 2550

หัวเรื่อง:การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำและเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2550

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซล จากน้ำมันสบู่ดำ

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงประชากรสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910...