Search Result of "ศจี เชาว์ดำริห์กุล"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์บวบหอม โดยการขัดเปลือกเมล็ดและความร้อนแห้ง

ผู้เขียน:Imgศจี เชาว์ดำริห์กุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, อาจารย์, Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงบางชนิด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, อาจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF))

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)