Search Result of "ร้านอาหาร"

About 63 results
Img

งานวิจัย

กรณีศึกษาร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเขื่อน อินทรสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, Imgดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์, Imgนางจรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์, Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, อาจารย์, Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, อาจารย์, Imgนายไพโรจน์ ทองประศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การเกิดอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้มในร้านอาหาร

ผู้เขียน:Imgศิรประภา สมวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การบ่มเพาะและขยายผลการบริหารจัดการร้านอาหารไทยต้นแบบ และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดจำนวนพนักงานในร้านอาหารที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองสถานการณ์

ผู้เขียน:Imgวิมาลัย รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนันทชัย กานตานันทะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234