Search Result of "ร้านอาหาร"

About 63 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

กรณีศึกษาร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเขื่อน อินทรสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, Imgดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์, Imgนางจรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์, Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, อาจารย์, Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, อาจารย์, Imgนายไพโรจน์ ทองประศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:(2551) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การลดความเสี่ยงจากพิษภัยในอาหารต่อบุคลากรในสถาบัน

Img

ที่มา:สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:(ลบทิ้ง)การบ่มเพาะและขยายผลการบริหารจัดการร้านอาหารไทยต้นแบบ และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคในร้านอาหารตามสั่ง: กรณีศึกษาร้านบุญมีโภชนา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgแววดาว พิมพ์พันธ์ดี

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234