Search Result of "ยางพารา"

About 778 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วารสารยางพารา

หัวเรื่อง:คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ยาง

Img

ที่มา:งานมหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ำมันและยางพารา

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings)การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย

Img

ที่มา:วารสารยางพารา

หัวเรื่อง:คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ยาง

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

หัวเรื่อง:ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในเม็ดดินขนาดต่างๆของบางชุดดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคใต้ของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความร้อนสะสมต่อผลผลิตยางพาราและปริมาณยางแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "Value Creation สู่การพึ่งพาตนเอง"

หัวเรื่อง:การเตรียมและคุณสมบัติของ พอลิ (แลคติก แอซิด) / ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท

Img
Img

งานวิจัย

การปลูกยางพาราร่วมกับสมุนไพรและกาแฟพันธุ์อะราบิก้าที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงเชิงอนุรักษ์ในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ประสานงานชุดโครงการ "ยางพารา" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...