Search Result of "มันสำปะหลัง"

About 1889 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การจัดการและประเมินการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ waxy

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลการใช้น้ำมันและใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพและปริมาณโปรตีนในไข่ไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรแม่พันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

12345678910...