Search Result of "ภาษาไทย"

About 761 results
Img
Img

ที่มา:อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์บรรณาธิการ). 2552. รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่. เชียงราย: ชอบการพิมพ์

หัวเรื่อง:ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อ ผลงานอื่นๆ) ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยสังคมของไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาทางความหมายและการจัดประเภทของ ผัก และ ผลไม้

Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:ระดับช่วงชั้นอาชีพกับการใช้คำแทนตัวผู้พูด

Img

ที่มา:ภาษาไทยกับการใช้ตามสถานการณ์

หัวเรื่อง:ภาษาโฆษณากับการชักจูงใจ

Img

ที่มา:วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการภาษาไทยกับการใช้ตามสถานการณ์

หัวเรื่อง:การใช้ภาษาเพื่อแสดงการบังคับในรัฐธรรมนูญ

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-เกาหลี (2009)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ.เชิดชัย อุดมพันธุ์, Imgอ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
12345678910...