Search Result of "ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร"

About 3263 results
Img

ที่มา:ภาควิชาสหกรณ์และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษและประสบการณ์ชีวิต ณ ประเทศ ฟินแลนด์ ระยะ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หัวเรื่อง:กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร : อุทกภัย ปี 2554 ส้มสวนส้มโอนครปฐม ค่าฟื้นตัวกลับมาสู้ต่อ...เท่าไร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์, Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์, Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, Imgดร.รวิสสาข์ สุชาโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์, อาจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์, อาจารย์, Imgดร.รวิสสาข์ สุชาโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์, Imgดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.ชฎาพร กุลชาติ, Imgน.ส.ศิริญญา ดวงเดือน, Imgนายบุญฤทธิ์ พาณิชเจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
12345678910...