Search Result of "พริก"

About 747 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริกปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม(แสงอาทิตย์-ชีวมวล) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบดีเอ็นเอพริกด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ(ชุดที่สอง) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Img
Img

งานวิจัย

การใช้คลอรีนไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพริกสด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรซอสพริกต้นแบบ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

แหล่งทุน:ธนัญพัชญ์ ศักดิ์ศิริโสภาค

Img

งานวิจัย

การพัฒนสูตรและกระบวนการผลิตพริกทอดกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีเอ็ม ฟู้ดส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บซอสพริก MJ Hot sauce และ MJ Ginger Sambal (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณ ณฐพร ว่องวิไลกุล)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Img
12345678910...