Search Result of "พนามาศ ตรีวรรณกุล"

About 102 results
Img

Researcher

ดร. พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, การวิจัย, ธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตร, เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์โดยใช้ต้นตอ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง นภาลัย ทองปัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เสถียร แสงแถวทิม

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา, ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว มนชนก ใหลตระกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456