Search Result of "ผู้ป่วย"

About 257 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องช่วยกายภาพบำบัดส่วนขาสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกรวิทย์ ออกผล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชยณัฐ เฮ็งไล้, Imgนายภักดี โภชา, Imgนายสุรกิจ เที่ยงพลับ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผู้ป่วยจิตเวชกับการกระทำผิดกฎหมาย (1979)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nualchon Tasanachaikul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
12345678910...