Search Result of "ผลิตภัณฑ์ยาง"

About 87 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ยางรองแท่นเครื่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345