Search Result of "ปาล์มน้ำมัน"

About 605 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มก.

หัวเรื่อง:การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานมหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ำมันและยางพารา

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings)การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านปาล์มน้ำมัน มก.

หัวเรื่อง:การสกัดและวิเคราะห์องค์ประกอบในสารสกัดจากช่อดอกเกสรตัวผู้ของปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพรรณ สิระมนต์

Img
Img

งานวิจัย

การทำปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgรศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทำนายปริมาณน้ำมันจากผลปาล์มน้ำมันโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันตก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อันธิกา บุญแดง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

การย่อยสลายด้วยไอน้ำเบื้องต้นของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มฺลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

12345678910...