Search Result of "บรรจุภัณฑ์"

About 615 results
Img
Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:พลาสติกชีวภาพ

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:การศึกษานาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับชั้นของแร่ดินเหนียวตั้งแต่การเตรียมจนถึงกระบวนการผลิต

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อฟิล์มกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและพอลิสไตรีน

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบทางเคมีและการผลิตเยื่อสบู่ดำสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม (2017)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผลไม้รสเผ็ดเคลือบช็อคโกแลต

นักวิจัย: Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนิสิต

Doner:The Food Science and Technology Association of Thailand

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอนุภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มตำทำแห้งเยือกแข็งพร้อมน้ำปรุงรส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรเพื่อการส่งออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส ศรีศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน, Imgผศ.สุมิตรา ศรีวิบูรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตสำหรับบริษัท ไทยพลาสติกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนษภร ลีบุญญานนท์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
12345678910...