Search Result of "น้ำกากส่า"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำกากส่าและเถ้ากากส่าในการใช้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgกิตจเมธ แจ้งศิริกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิต สุขใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากน้ำกากส่าเพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจน

ผู้เขียน:Imgไพจิตรา กระแจเหิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ

กรรมการร่วม:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำกากส่าของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยใช้การหมักด้วยระบบยูเอเอสบี

ผู้เขียน:Imgดรรชณี พานพิกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

Img

Researcher

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบำบัดน้ำเสีย, การจัดการขยะ, การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย, เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกิต สุขใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biodegradability of bioplastics, Nanocellulose, composting

Resume

Img

Researcher

ดร. อรทัย จงประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nano-synthesis, Ceramic processing, Energy-related materials

Resume

Img

Researcher

ดร. นุษรา สินบัวทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Anaerobic digestion and biogas production, Heavy metal elimination, Spectrometry, Chromatography

Resume

Img

Researcher

ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำกากส่าของโรงงานสุรา องค์การสุรา โดยกระบวนการยูเอเอสบี

ผู้เขียน:Imgสุนันท์ พูลธนกิจ

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย

ผู้เขียน:Imgกานดา ฉัตรไชยศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำต้มเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าที่ใช้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกในชุดดินอุบล

ผู้เขียน:Imgศิวพร ศีลเตโช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การกำจัดสีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยใช้เทคนิคการตรึงเซลราไวท์รอลแบบลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำกากส่าของโรงงานผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน

Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume

12