Search Result of "นวัตกรรม"

About 2494 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทนิสิต จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 (2017)

ผลงาน:การปรับปรุงสีผิวและสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

นักวิจัย: Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายพีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ Imgนายพัสกร สอนประสาร Imgดร. วิชิต ประกายพรรณ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรมรอบรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (2018)

ผลงาน:การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยเปลี่ยนไบโอเอทานอลเป็นไบโอเอทีลีน

นักวิจัย: Imgนายสรศักดิ์ กลิ่นยอด Imgนายกาญจน์ หอมละม้าย Imgนายต่อศักดิ์ อ่อมจ้อย Imgดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=27

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เกียรติบัตรเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ในโครงการเชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ประจำปี 2552 (2009)

นักวิจัย:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

The Development of Innovative Leadership Competencies through the use of leadership activities to promote innovative leadership (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:วัสดุป้องกันการแพร่พันธุ์ของหอยเชอรี่

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิเคราะห์ภาพวิีดีโอเวลาจริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์

Img

ที่มา:วารสารวิชาการของศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากนำ้มันสบู่ดำโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่ม

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย

หัวเรื่อง:เส้นทางวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเลือดจระเข้

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย

หัวเรื่อง:การตรวจหาไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้.

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

12345678910...