Search Result of "ตัวเร่งปฏิกิริยา"

About 566 results
Img

งานวิจัย

การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : ผลของความจำกัดของโครงสร้างต่อสมบัติการดูดซับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่สำคัญทางอุตสาหกรรม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์, Imgนางสาว ภัทราพร รักษ์ศิริกุล, Imgนางสาว วาศิณี ปานจันทร์, Imgนางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์, Imgนางสาว สุวัสสา บำรุงทรัพย์, Imgนาย การันต์ บ่อบัวทอง, Imgนาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, Imgนาย ธานิน นานอก, Imgนาย พิพัฒน์ คงประชา, Imgนาย มนตรี สว่างพฤกษ์, Imgนาย สมเกียรติ นกบิน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสลายตัวของสารมลพิษในน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติ Bi-functional ของตัวเร่งปฏิกิริยา Metal/H/Zeolite (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติ ตรีสุกล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา post metallocene (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิมพา หอมนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานิน นานอก, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img
12345678910...