Search Result of "ฐานข้อมูล"

About 956 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และรวมระบบ STREDEO (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล เคมี สมุนไพร และตำรับยาไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอประจำตัวช้างในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานะกร สุขมาก, อาจารย์

แหล่งทุน:องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสุขภนามัยพืช (ระยะที่ 2) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
12345678910...