Search Result of "จุลินทรีย์"

About 1244 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในป่าชายเลน (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูเทค โพรดิวส์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Max Biozyme (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แกรนด์เอ็กเซล จำกัด

Img
Img
12345678910...