Search Result of "คุณค่าตราสินค้า"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการตลาด

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินคุณค่าตราสินค้าในโครงการรณรงค์ทางสาธารณสุขเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวัดคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากรับรอง SCG Eco Value

ผู้เขียน:Imgเอกพงษ์ อรุณวุฒิพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

12