Search Result of "ความหลากหลาย"

About 2107 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอิงอร ไชยเยศ, Imgนายโดม ประทุมทอง, Imgนายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย, Imgรศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (12)

Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชดอกในระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น

Img

ที่มา:ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

Img

ที่มา:การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของชาติพันธุ์ชนเผ่าไท

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

หัวเรื่อง:การจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศ

Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของพืชในพื้นที่ BIA/Hotspots ของระบบนิเวศบนบกนำร่องในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และสถานการณ์คุกคาม: พืช ภายใต้โครงการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (ระบบนิเวศเกาะและระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 14 ครบรอบ 15 ปี โครงการ BRT ร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:การกระจายทางภูมิศาสตร์ของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และเต่านามลายู Malayemys macrocephala ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ:อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของแอคติโนมัยซีทในป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง

Img

ที่มา:อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์บรรณาธิการ). 2552. รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่. เชียงราย: ชอบการพิมพ์

หัวเรื่อง:ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางภาษาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย

หัวเรื่อง:การละประธานในภาษาไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน:ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ซีโอไลต์อัดเม็ดจากเถ้าชานอ้อย

12345678910...