Search Result of "ความพึงพอใจของลูกค้า"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ยู.พี. โลหะภัณฑ์ จำกัด

ผู้เขียน:ImgSudadao SUTTHIPONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์, Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบประกันเงินดาวน์ในโครงการบ้านเดี่ยวของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:ImgParinya TAMSAMRAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์, Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของศูนย์แลกเปลี่ยนเงิน กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgหทัยกาญจน์ คงด้วง

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

ผู้เขียน:Imgพันตชัย แก้วศรีงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยตลาดรวมของธุรกิจดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าแรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) และลูกค้าแรงดันสูง (69/115 กิโลโวลต์) ในพื้นที่จำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริหารด้านสินเชื่อ : กรณีศึกษา ศูนย์ธุรกิจสะพานขาว ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)

ผู้เขียน:ImgPrakaidao DUMRONGPUN

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนบริการ ธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:ImgNiddawan CHUNJINDA

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธุรกิจฟิตเนส กรณีศึกษาเดอะยิม.

ผู้เขียน:ImgAroonrat CHEEVASRIROONGRUENG

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจับที่กำหนดความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชาน) สาขาภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:ImgKulchalee CHOOTINUNT

ประธานกรรมการ:Imgอมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี

ผู้เขียน:ImgMarisa NATECHUANGCHOTI

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของแผนกสินเชื่อหลักประกัน ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด จำกัด

ผู้เขียน:ImgOrawan WATTANASIRIWAT

ประธานกรรมการ:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าประจำของร้านค้าอะไหล่รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านปองยนต์ จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgวิสุทธิ์ ศุภตระกูลรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน On Stop Service ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ สำนักงานใหญ่ บริษัท อาคเนีย์ประกันภัย (2000) จำกัด

ผู้เขียน:Imgฤทธิ์วิบูลย์ เจยาคม

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:ImgChairirk Keawpromman

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์โดยม่งเน้นที่ส่วนประสมทางด้านการตลาดของบริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgนำพล เงินนำโชค

ประธานกรรมการ:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgผดุง บรรจงศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12