Search Result of "ความพึงพอใจของลูกค้า"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโรงภาพยนตร์ประเภทมัลติเพล็กซ์

ผู้เขียน:ImgRungrat TANGPANYARAT

ประธานกรรมการ:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน On Stop Service ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ สำนักงานใหญ่ บริษัท อาคเนีย์ประกันภัย (2000) จำกัด

ผู้เขียน:Imgฤทธิ์วิบูลย์ เจยาคม

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:ImgChairirk Keawpromman

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์โดยม่งเน้นที่ส่วนประสมทางด้านการตลาดของบริษัท เอสทีพี แอนด์ไอ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgนำพล เงินนำโชค

ประธานกรรมการ:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgผดุง บรรจงศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้เขียน:Imgวลัยภรณ์ รัตนบุญทวี

ประธานกรรมการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของ บริษัท พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ จำกัด

ผู้เขียน:ImgAtchara POOMEE

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนางสาวศุภจิต พนิชศักดิ์พัฒนา, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าของโรงงานมันเส้นโชคประเสริฐ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgสุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

ประธานกรรมการ:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชารอง:ImgSutum Pongsumran

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี

ผู้เขียน:ImgMarisa NATECHUANGCHOTI

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของศูนย์แลกเปลี่ยนเงิน กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgหทัยกาญจน์ คงด้วง

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

ผู้เขียน:Imgพันตชัย แก้วศรีงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบมจ.ทีทีแอนด์ทีสาขาจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนบริการ ธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:ImgNiddawan CHUNJINDA

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธุรกิจฟิตเนส กรณีศึกษาเดอะยิม.

ผู้เขียน:ImgAroonrat CHEEVASRIROONGRUENG

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12