Search Result of "ความพึงพอใจของลูกค้า"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโรงภาพยนตร์ประเภทมัลติเพล็กซ์

ผู้เขียน:ImgRungrat TANGPANYARAT

ประธานกรรมการ:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าประจำของร้านค้าอะไหล่รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านปองยนต์ จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgวิสุทธิ์ ศุภตระกูลรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ, Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยตลาดรวมของธุรกิจดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าแรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) และลูกค้าแรงดันสูง (69/115 กิโลโวลต์) ในพื้นที่จำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgผดุง บรรจงศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบมจ.ทีทีแอนด์ทีสาขาจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ยู.พี. โลหะภัณฑ์ จำกัด

ผู้เขียน:ImgSudadao SUTTHIPONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์, Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี

ผู้เขียน:Imgปทุมมาศ แสงแก้วสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgพิกุล เอกวรางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าของโรงงานมันเส้นโชคประเสริฐ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgสุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

ประธานกรรมการ:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชารอง:ImgSutum Pongsumran

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของศูนย์แลกเปลี่ยนเงิน กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgหทัยกาญจน์ คงด้วง

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี

ผู้เขียน:ImgMarisa NATECHUANGCHOTI

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของแผนกสินเชื่อหลักประกัน ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด จำกัด

ผู้เขียน:ImgOrawan WATTANASIRIWAT

ประธานกรรมการ:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

ผู้เขียน:Imgพันตชัย แก้วศรีงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยตลาดรวมของธุรกิจดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าแรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) และลูกค้าแรงดันสูง (69/115 กิโลโวลต์) ในพื้นที่จำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้เขียน:Imgวลัยภรณ์ รัตนบุญทวี

ประธานกรรมการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12