Search Result of "ข้าวโพด"

About 2324 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img

ที่มา:สัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 : อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1

Img

ที่มา:การสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ข้าวโพดอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดด้วยสารกำจัดวัชพืช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การคัดเลือกข้าวฟ่างนิ้วมือเบื้องต้น

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ผลของความหนาแน่นของวัชพืชต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2550

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ดีเด่นสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวานและสลายสารเคมีกำจัดแมลง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:ความสามารถในการเก็บรักษาและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2553

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การใช้กลูโฟซิเนทควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2553

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ (โครงการ Business Unit )

หัวเรื่อง:การก่อสร้างโรงผลิตน้ำนมข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของ Trichoderma harzianum ต่อการลดปริมาณเชื้อรา Aspergillus sp. ในแปลงปลูกข้าวโพดโดยชีววิธี

12345678910...