Search Result of "การไฟฟ้านครหลวง"

About 70 results
Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวางแผนการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายมุ่งเน้นความเชื่อถือได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยตลาดรวมของธุรกิจดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าแรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) และลูกค้าแรงดันสูง (69/115 กิโลโวลต์) ในพื้นที่จำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและออกแบบระบบคำนวณราคาวงเงินของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการทดสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบต้นกำลังแบบก๊าซไนโตรเจน สำหรับระบบกระจายน้ำฝอยดับเพลิงของหม้อแปลง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังของระบบดับเพลิงแบบกระจายน้ำฝอยสำหรับหม้อแปลง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยตลาดรวมของธุรกิจดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกค้าแรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) และลูกค้าแรงดันสูง (69/115 กิโลโวลต์) ในพื้นที่จำหน่าย การไฟฟ้านครหลวงและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด่านหน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณการเคหะแห่งชาติบางพลี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมฤทัย ทะสดวก, อาจารย์, Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกบริเวณใต้สายไฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ตำบลบางกอแก้ว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:งานศึกษาการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการตรวจวัดสมรรถภาพทางร่างกายของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพล พิมพาพร, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปีที่ 2 : พ.ศ.2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ การรับรู้ข้อมูล และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าด้านการบริการ และคุณภาพไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ กฟน.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดสัมผัสของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรด่านหน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

Img
Img
Img
1234