Search Result of "การเจริญเติบโต"

About 2715 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากไส้เดือนดิน (Perionyx excavatus) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช.

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12345678910...